حقوق مدنی و کیفی _دیوان عدالت

پرسش

سلام سوال ۱ در سابق زمینی کشاورزی داشتیم که راه آن مال رو بوده وادوات کشاورزی سنتی با گاو از آن راه عبور می کرده که عرض راه ۳ متر بوده و از عرض تراکتور امروزی بیشتر است اکنون به راه تصرف شده و بنا ایجاد شده و صاحبان بنا می گویند راه مالرو بوده و شاهد بردند راه مال رو بوده و قاضی محترم بدون مقایسه ابزار کشاورزی قدیم و جدید رای داده چون ادوات کشاورزی از آنجا عبور نکرده و بنا ایجاد شده شما بی حقید و در تجدید نظر هم تایید شده حال می خواهیم مسکونی استفاده کنیم برای اعاده دادرسی از چه ماده قانونی می توانیم استفاده کنیم لطفا راهنمایی کنید.
۲ پرونده ای در دیوان عدالت دارم که آموزش پرورش به دلیل تنزل پست محکوم به باز گشت به پست قبلی و پرداخت ما به التفاوت شده رای قطعی شده و اداره جهت اجرا بخشی از مابه التفاوت را پرداخته و حکم بازگشت به پست صادر کرده و به دیوان اعلام کرده رای انجام شد ه و شاکی رضایت داده و پرونده را مختومه کرده اند در صورتی که رضایت ندادم و عدم رضایت خودم را مبنی بر عدم اجرای کامل رای و عدم تحقق ماده ۱۰۸ و ۱۰۷در چند مرحله به دیوان اعلام کردم وخواستار اعمال ماده ۱۱۱ شده ام هرچه به دفتر شعبه مراجعه می کنم و می گویم رای کامل اجرا نشده پرونده را به جریان بیاندازید ترتیب اثر نمی دهند لطفا راهنمایی کنید چه کار کنم تا پرونده به جریان بیفتد .

۳آیا  شهادت اشخاص سابقه دار و زندان رفته در دادگاه وجاهت قانونی دارد  اگر ندارد  بر اساس چه ماده ای می شود استناد کرد

0
19281928 10 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )