حق شفعه در سهم الارث

پرسش

به نام خدا

سه دانگ ازیک باغ به انضمام سه دانگ از خانه واقع در آن را خانمم از پدرش قبلا خریداری کرده است وخانمم وپدرش شریک است حال پدرش قصد دارد سهم خود را با دیگر اموالش بین وراث تقسیم کند آیا خانمم میتواند سهم الارث خود را تحت عنوان حق شفعه از ملک مذکور مطالبه نماید؟

با تشکر از راهنمایی شما

0
81314856 4 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )