حکم مجرم بالغی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده

پرسش

اگر مجرمی در زیر سن قانونی و بلوغ شرعی مرتکب جرمی شود ولی در سن قانونی محاکمه شود مجازات او چگونه خواهد بود؟

0
XxAmirxx 11 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )