خانمم قبل از ازدواج خانه دار بود موقع خواستگاری با زنم و خان

پرسش

خانمم قبل از ازدواج خانه دار بود موقع خواستگاری با زنم و خانوادش توافق کردیم سرکار نرود البته ضمن عقد هم حرفی از اشتغال نشده است ولی الآن شکایت کرده  و به دروغ میگوید خرجی نمیدهد و شوهرم هم نمی گذارد سرکار بروم و زیر توافقی که کردیم میزنند آیا میتواند از دادگاه حکم اشتغال بگیرد؟

0
مهدی 2 هفته 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse