خانواده

پرسش

بچه ای که به سن قانونی نرسیده و مایل هم نیست با مدرش بماند آیا پدر میتواند به زور بچه را از مادر بگیرد؟!

0
بهرام رضازاده 9 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )