خریدزمین وکالتی

پرسش

باسلام
زمینی ازطرف یک اداره به دونفرواگذارشده که باهم خواهروبرادرهستندکه هردوبه یک نفروکالت فروش داده اندکه پسریکی ازمالکان(زن)می باشد من هم زمین رابه صورت قولنامه ای خریداری کرده ام ومبایعه نامه دارم.آیابافوت مالکان برای گرفتن سند ملک مشکلی پیش می آید؟ممنون.

0
سجاد 8 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )