خودرو پرایدی رادرسال١٣٨٨ از بنگاه معاملات خورد خریداری ک

پرسش

خودرو پرایدی رادرسال١٣٨٨ از بنگاه معاملات خورد خریداری کردم وشخص بنگاه دار. از شخص دیگری خریداری کرده. بود الان خودروتوقیف شدهانجانب هم قولنامه شخص اول وخوادم وسند رادارم راه حل چیست؟

0
09179223136 1 سال 177 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )