خودرو پرايدي رادرسال١٣٨٨ از بنگاه معاملات خورد خريداري ك

پرسش

خودرو پرايدي رادرسال١٣٨٨ از بنگاه معاملات خورد خريداري كردم وشخص بنگاه دار. از شخص ديگري خريداري كرده. بود الان خودروتوقيف شدهانجانب هم قولنامه شخص اول وخوادم وسند رادارم راه حل چيست؟

0
09179223136 7 ماه 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse