خیانت زن به همسر

پرسش
  1. سلام 8سالهست ازداوج کردم وپسری7ساله دارم درطی این سالهاچندبارزنم بااشخاصی رابطه داشته من بخاطر ابروم وابرازپشیمانی زنم اورابخشیدم ولی اینبار حتی پسرم از رابطه زنم باشخصی مطلع شده ومنهم به اوشک داشتم تااینکه اورا درحال سکس چت گرفتم واو قبول کرده که خیانت کرده وتوافقی جدابشیم ایامیتوانم از او واون مرد شکایت کنم درصورتی که هم من وپسرم اورا درحال سکس چت دیدیم وپسرم چندبار درخانه ی اون مرد تواطاق تنهادیده وحرفای انهاذوشنیده که برای رسیدن به هم من رابه قتل برسانندوفرار کنن ایااگرشکایت کنم قاضی چه حکمی به ان دو میدهد

0
علی 10 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )