دختری داریم که خانواده شوهرش با تهمت ارتباط باپسر دایی

پرسش

باسلام
دختری داریم که خانواده شوهرش با تهمت ارتباط باپسر دایی شوهرش مدت چهار ماه است که او را به خانه پدرش فرستاده اند به طوری که حتی از دادن وسایل ولباس شخصی آن نیز خوداری می کنند.در حالی این زن بی گناه استما چگونه می توانیم حق وحقوق این زن بی گناه را بگیریم

0
سلیم 2 سال 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )