درضمن قرارداد خرید و فروش یک ملک فروشنده بر خریدار شرط میکند

پرسش

درضمن قرارداد خرید و فروش یک ملک فروشنده بر خریدار شرط میکند وکیل وی در خرید یک دستگاه خودرو باشد.بعد از انجام معامله ملک.خریدار از انجام شرط امتناع میکند.وضعیت حقوقی قرارداد را مستدل و مستند توضیح دهید؟

0
امیرعلی 4 هفته 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse