درطلاغ غیابی که زن اقدام به طلاغ گرفتن کرده باشد چه حق و حقو

پرسش

درطلاغ غیابی که زن اقدام به طلاغ گرفتن کرده باشد چه حق و حقوقی به زن تعلق میگیرد، با تشکر.

0
Fg63 2 سال 251 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )