درمورداعاده دادذسی حقوقب

پرسش

باسلام دعوی حقوقی اول برای مطالبه سهم حدنصاب مالکانه پلاک ۱۴۹فرعی ثرسعبه ۱۱سابق کارشناسی شدقدرالسهم شهرداری بابت معابروشوارع حدوثا ۵۰./. درصدمحاسبه وسهم بنده پرداختشد

دعوی دوم برای مطاابه حدنصاب پلاک ۱۴۲فذعی شعبه ۱۰ جانشین ۱۱ قبلی کارشناس قدرالسهم شهرداری ۷۵/ ۴۳./.درصدمحاسبه وسهم من محاسبه وتحویل شد.

درحقیقت باراول مقدار۶۱مترکسرگرفتم ایا مدارک وسوابق واحکام دعوی دوم میتواندمستنداعاده دادرسی مطالبه ۶۱مترکسری باشد ماده 426 ق.ا.د.م  میتوانم اعاده دادرسی کنم

0
کیومرث 11 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )