در زمان بازنشستگی مدتی از سوابقم پرداخت نشده بود و با 28 سال

پرسش

در زمان بازنشستگی مدتی از سوابقم پرداخت نشده بود و با 28 سال سابقه بازنشسته شدم. بعد از چند سال پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری حکم گرفتم و سازمان مربوطه سوابق بیمه ام را واریز کرده است ولی اداره بیمه میگوید افزایش حقوق بازنشستگی از تاریخ واریز محاسبه میشود نه از ابتدای بازنشستگی. آیا این درست و قانونی است؟

0
فرزانه 4 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse