در صورتی که مالکی هزینه تعمیرات اساسی موتور خانه را پرداخت ن

پرسش

در صورتی که مالکی هزینه تعمیرات اساسی موتور خانه را پرداخت نکند آیا مدیر ساختمان میتواند آب گرم و گرمایش مستاجر او را که در واحد آن مالک ساکن هست قطع کند؟ ( البته پس از ابلاغ اظهار نامه قانونی )

0
هرمز 2 هفته 10 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse