در صورت عدم حضور در دومین جلسه دادگاه ایا حکم جلب صادر میشود

پرسش

در صورت عدم حضور در دومین جلسه دادگاه ایا حکم جلب صادر میشود؟

0
برزویی 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse