در قرارداد مشارکت ساخت با فرض فوت سارنده آیا مدت زمان کار حق

پرسش

در قرارداد مشارکت ساخت با فرض فوت سارنده آیا مدت زمان کار حقوقی جهت تعیین قیم برای یکی از وارث صغیر  در اجرای اصل فورس ماژور باید به مدت اجرای پروژه اضافه شود یا خیر ؟ اگر پاسخ مثبت است تا جه زمانی معقول است . مثلا می شود ابن مدت 18 ماه باشد و مالکین طی این مدت بلاتکلیف باشند ؟   باتشکر  محمد صفری

0
محمد 110 2 سال 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )