ده تا ماشین مصالح ساختمانی ارسال کردم. با فاکتور سربرگ

پرسش

سلام. ده تا ماشین مصالح ساختمانی ارسال کردم. با فاکتور سربرگ دار. ولی فقط نگهبان پایین فاکتور امضاء نموده. با شاهدانی که راننده هستند می توان پیروز شد؟ چنددرصد اصل مبلغ فاکتور بایدبه عنوان خسارت احتمالی تودیع واریز شود؟  تشکر

0
33522729 1 سال 149 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )