دیه بایستی به طرفیت چه کس یا چه کسانی مطرح شود؟ ورثه راننده مقصر؟ یا بیمه ؟ یا صندوق بیت المال؟لاین رایگان، هر پرسش

پرسش

باسلام

بنده درسال۹۲ حین عبور از پیاده رو توسط راننده مقصر مصدوم شدم والبته درحین رسیدگی بدلیل فوت راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر شد

و دیه بنده بلاتکلیف ماند اکنون با توجه به فوت راننده مقصر و بیمه بودن اتومبیل دران سال که شماره بیمه نامه در پرونده قید است

اکنون برای دریافت دیه بایستی به طرفیت چه کس یا چه کسانی مطرح شود؟

ورثه راننده مقصر؟ یا بیمه ؟ یا صندوق بیت المال؟

0
حسن زاده 2 سال 247 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )