دیه مقدر

پرسش

شکستگی پنچمین استخوان کف پایی پا چپ.شکستگی به میزان پنچ درصد از دندان قدامی از قبل سیاه شده اثر اصابت جسم سخت داشته.ارش ضایعه بند اول به میزان دو درصد از دیه کامل تعیین میگرد سایر ضایعات دارای دیه مقدر می باشد

0
امین عیدی وندی 10 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )