دیه

پرسش

اگر مردی که دارای زن و فرزند دختر است برا اثر تصادف فوت کند دیه او به چه کسی می رسد؟؟

0
عاطفه 5 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )