دیوان رای به تبدیل وضعیت اینجانب میدهد؟

پرسش

سلام
کارمند قراردادی یک سازمان دولتی هستم که بیش از 10 سال است که بطور مستمر و مستقیماً با سازمان قرارداد دارم و دستگاه برای تبدیل وضعیت اینجانب به پیمانی اقدامی انجام نداده است، آیا براساس قوانین و درصورت شکایت به دیوان عدالت اداری ، دیوان رای به تبدیل وضعیت اینجانب میدهد؟

0
عظیم 4 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )