رفع مشکل دریافت دسته چک بدلیل برگشت یک نسخه از آن چه باید بکنیم؟

پرسش

زمینی را با ثمن چکهای مدت دار معامله نمودیم و فروشنده از تحویل زمین در زمان قرارداد و وصول اولین چک در سر رسید آن امتناع نمود و بعد از چند ماه کشمکش در زمانی که پول در حساب صاحب چک مکفی نبوده چک اول را برگشت زده و مطابق یکی از بندهای قرارداد دادخواست فسخ داده و در دادگاه بدوی حقوقی به جهت عدم حضور بموقع خریدار در وقت رسیدگی به نفع فروشنده صدور رای محکومیت به فسخ نموده و پرونده با اعتراض خریدار به تجدید نظر ارسال گردیده است با توجه به اینکه چندین قطعه چک که سر رسید برخی نیز گذشته در دست فروشنده هست برای رفع نگرانی از وصول یا برگشت سایر چکها و یا رفع مشکل دریافت دسته چک بدلیل برگشت یک نسخه از آن چه باید بکنیم؟

0
هاشمی 11 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )