زمین زراعی موروثی

پرسش

قطعه زمینی به حدود25000 متر مربع که قولنامه ای میباشد  و  ارت پدری است وبعد از فوت پدربه مدت ۲۵ سال  توسط تنها پسر خانواده زراعت گردیده است.. در این بین سه نفر از نه نفر خواهران قطعهای اززمین را بدون اطلاع بقیه وراث به فرد دیگری فروخته اند و سندی را برای تکه ای  دلخواه اززمین که فروخته اند تهیه کرده اند سوال اینکه:
۱_ آیا این کار قانونی است یعنی میتوان بدون اطلاع دیگر وراث قطعه ای دلخواه از این زمین مشاع را سند تهیه کرد وفروخت.

۲_در این بین حق الزحمه تنها پسرکه این مدت روی زمین زراعی کار کرده وآن را آباد نگه داشته چگونه محاسبه میگردد

۳_دراین جا بهترین وقانونی ترین برخورد چیست

 

0
Mah586263 11 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )