زن قبل از طلاق میتواند جهیزیه خود را از منزل همسر خارج کند؟

پرسش

زن قبل از طلاق میتواند جهیزیه خود را از منزل همسر خارج کند؟

0
اصغری 4 ماه 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse