سابقه ای که ببمه اش راکارفرما رد نکرده

پرسش

باسلام ازسال77تا79به مدت دوسال وهشت ماه در مرکز تحقیقات مخابرات مشغول کار بودم وهر روزکارت می زدم ولی برایم بیمه رد نشد چون ازقوانین اطلاع نداشتم برایم هر 6ماه قرارداد پیمانکاری می بستند حال با توجه به اینکه من مثل کارمندان دیگر از اول صبح تا پایان وقت اداری در این مدت ساعت زدم می توانم از مرکز تقاضای سابقه کنم؟

0
احمدصابری 6 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )