ساخت وسازدرملک استیجاری

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…ایامستاجرمیتواندبخشی ملک صنعتی رابصورت مسکونی استفاده نمایددرصورت استفاده ایامیتوان حکم تخلیه گرفت

0
عباس 4 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )