سرایداری در ساختمانی مشغول به کار بوده است.

پرسش

با عرض سلام؛ 

سرایداری در ساختمانی مشغول به کار بوده است. در بازه زمانیِ اشتغال ایشان، وی تحت بیمه روستایی بوده. مدیر ساختمان با علم به این موضوع، وی را بیمه نکرده و بیمه ای را رد ننموده استِ. استدلال مدیر وقت ساختمان در مقام کارفرما هم این بوده که یک فرد نمیتواند از دو جا بیمه باشد و سیستم یکپارچه موجود با مطلع شدن، یکی را قبول نکرده یا باطل میکند و اساسا بیمه نمودنِ کسی که کارفرما میداند او از جای دیگری بیمه است برای خودش میتواند مسئولیت قانونی داشته باشد. (ضمنا کارفرما مدعی است بسا بیش از آن را خود به صورت شخصی و غیررسمی به سرایدار مزبور کمک جنسی و از این قبیل میکرده است….)

گذشته از موضوع درست بودن یا نبودنِ این تصمیم کارفرما از نظر روال رسمیِ کار…، اگر موضوع توسط سرایدار طی شکایتی “در مراجع قانونیِ مربوط” مطرح و پیگیری گردد، با توجه به این که سرایدار مزبور در بازه زمانی مورد نظر تحت بیمه روستایی بوده و این مشخصا در سیستم یکپارچه مربوط هم موجود است، آیا کارفرما “در نهایت” باز باید مبالغ مربوط به بیمه در آن بازه زمانی را، که سرایدار تحت بیمه روستایی بوده، پرداخت نماید یا خیر؟ 

با سپاس پیشاپیش از پاسخ شما. 

0
Porsandeh 1 سال 113 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )