سلام،اپارتمانی راکه دررهن بانک بودوباوام مسکن خریده بودم مجب

پرسش

سلام،اپارتمانی راکه دررهن بانک بودوباوام مسکن خریده بودم مجبوربه فروشش شدم،وباوکالت بلاعزل فروختم که قراربراین شدازان به بعداقساط راخریدارجدیدپرداخت کند.بعدازدوماه دیگرپرداخت نکردوبانک منوتحت فشارگذاشته،درضمن دردفتراسنادرسمی هیچ نامه ای برای بردن به بانک ندادندوگفتندلزومی نداره،سندوبنچاق و…همه روتحویل دادم.لطف میکنیدعزیزان

0
sadaha917@ 4 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )