سلام،من درنکاح موقت،99ساله با

پرسش

سلام،من درنکاح موقت،99ساله بامردی هستم ،که حق طلاق به شرط بذل مهریم که110میباشد،بامن،است،،امااین اقاگفته که میخواهد،مراطلاق دهد،،من میتوانم درخانه مادرم بمانم که مهریه ام رابپردازدوطلاقم دهد؟،،بخصوص اینکه تهدیدمیکند،ودست به زدن دا رد.

0
شیما کلانتری 7 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )