سلام،پشت سند تکبرگ یک ملک (زمین)با کاربری مسکونی نوشته ملک م

پرسش

سلام،پشت سند تکبرگ یک ملک (زمین)با کاربری مسکونی نوشته ملک مورد تثبیت محاط در منابع طبیعی است و طی نامه شماره…مورخ…اداره منابع طبیعی ماسال تثبیت ملک انجام شده است.این یعنی زمین منابع طبیعی هست یا نیست
تو بنچاقشم سه تا استعلام از ثبت و جهادکشاورزی و منابع طبیعی هست

0
امیرحسین 1 روز 2 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )