سلام،یکسال پیش دردفترخانه ای بعدامضا ودادن سندی به خریدارباق

پرسش

سلام،یکسال پیش دردفترخانه ای بعدامضا ودادن سندی به خریدارباقیمانه ثمن معامله راباچانه زنی های بی موردخریداروبه ضمانت بنگاهی محترم منوراضی به دریافت چک کردند.فردای انروزبانک به من گفت صاحب حساب ،حسابش رومصدودکرده روزبعدبه اتفاق مامورپاسگاه برای احظارمن به پاسگاه به منزل امدندکه مطلع شدیم بدون هیچ دلیل ومدرکی برای توجیح کارش شکایت خیانت درامانت کرده.بعدازاین من چکم روکه 10میلیون بودپاس کردم وادعای حیثیت کردم که جوابی ندادندبعدازیکسال
ممنون

0
sadaha917 4 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )