سلام:اگرپدریی تصادف کرده باشد  وازکارافتاده باشد

پرسش

سلام:اگرپدریی تصادف کرده باشد  وازکارافتاده باشد خانواده ایشان میتوانند ازطریق قانون همسرشان قیم باقی شودتالزطریق فروش برخی ازدارایی گذران زندگی وهزینه های درمانی راتهیه کند چون خودپدربیماروراضی به دادن وکالت نیست وزندگی خیلی سخت میگذرد واگرسهم بچه هارابخواهیم بدهیم وباسهم 30%پدربرایشان هزینه هایدرمان وزندگی ایشان داده شود امکانش هست چون ایشان حصورذهن ندارند وکاملان مخالفت برای همه چی دارند وسن ایشان 78 سال است.اگربشودازطریق قانون به زندگیشان سروسامان دادچون پدرکاملان هوشیاری مقطعی شده ممنون

0
مقدم 10 ماه 113 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )