سلام اگر ملکى به نام بچه هاى دختر١٣ و پسر ١٠ ساله باشد آی

پرسش

سلام

اگر ملکى به نام بچه هاى دختر١٣ و پسر ١٠ ساله باشد آیا میتوانند ادعا کنند که ما میخواهیم در منزل خودمان باشیم و از آمدن به ملکى که متعلق به پدر است امتناع کنند و به همین واسطه زوجه ادعا کند میخواهم پیش بچه ها باشم و از آمدن به خانه اى که زوج جهت سکنى معرفى کرده و از از زوجه بابت عدم تمکین شکایت کرده امتناع کند و عدم تمکین و ناشزگى خود را ملغى کند

0
فقيه نصيرى 2 سال 196 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )