سلام برا الودگي صوتي اگزوز ماشين توقيف كردن كلانتري برا ت

پرسش

سلام

برا الودگي صوتي اگزوز ماشين توقيف كردن كلانتري برا ترخيص گفتن بايد برم دادسرا

چه مداركي لازم هس برا ترخيص

ماشينم فعلا بنام خودم نزدم

0
Mehdi 3 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse