سلام

بنده درتاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۶برایخرید لوازم خانگی به

پرسش

سلام

بنده درتاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۶برایخرید لوازم خانگی به یکی ازاشناها مراجعه کردم بعدتز توافق ودادن چک به مبلغ۱۱۰۰۰۰۰۰تومان قرارشد سه تیکه لوازم خانه که همون به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰تومان بود بعدازیک هفته تحویل بدهدولی متاسفانه بعد ازگذشته ۳ماه وچندین بار مراجعه بنده نه کالای خریداری شده رابه من تحویل ندادچک من هم اقدام وقرارخواسته داد

بنده ایا میتوانم به کالای خود برسم البته استشهاد هم جمع کردم این ایشان چک گرفته وکالای منو تحویل ندادهست

0
مهرداد 6 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )