سلام دادخواست  مطالبه خسارت ساختمان را باید در شعبه حل اخ

پرسش

سلام

دادخواست  مطالبه خسارت ساختمان را باید در شعبه حل اختلاف که دادخواست تامین دلیل دادی ارائه بدی یا می توانی به شعبه دیگر که پرونده دیگه که در شعبه دیگر داد گستری مرتبط با موضوع مفتوح داری می توانی ارائه بدهی

با تشکر

0
احمد 4 ماه 93 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse