سلام فردی فوت کرده و یکی از ورثه در خارج از کشور است و ام

پرسش

سلام

فردی فوت کرده و یکی از ورثه در خارج از کشور است و امکان ارسال وکالتنامه هم ندارد. ماترک متوفی یک خط موبایل و یک اتوموبیل است. برای فروش این اموال چه باید کرد؟

منشکرم

0
ایرج 6 روز 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse