سلام من بامالکان زمینی مصالحه نوشتیم وبرابران کلیه قولنام

پرسش

سلام

من بامالکان زمینی مصالحه نوشتیم وبرابران کلیه قولنامه های تنظیم شده درخصوص پلاک مربوطه راتنفیذکردیم وهرگونه ادعای بعدی روازخودسلب نمودیم الان باارایه ی تقسیم نامه عادی دیگربرادروی اقدام ب فروش کرده وزمینی که بنده واگذارنمودم روفروخته ایامصالحه من صحیح است یاتقسیم نامه اونا

0
Bagherh4374 3 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )