سلام کارشناس گزارش خلاف واقع داده و قاضی نیز در صدور رای بد

پرسش

سلام
کارشناس گزارش خلاف واقع داده و قاضی نیز در صدور رای بدوی به استناد نظریه کارشناسی صدور رای کرده است. آیا در این مرحله می توانم از تخلف انتظامی کارشناس شکایت کنم و یا اینکه تا رای قطعی نشود نمی توانم از کارشناس شکایت کنم

0
عباس 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse