سلام ،بنده درخواست جلب ثالث به شورای حل اختلاف دادم ،هزینه 

پرسش

سلام ،بنده درخواست جلب ثالث به شورای حل اختلاف دادم ،هزینه  هم پرداخت کردم ،کارشناس شورا تعداد نسخه های ضمیمه را به تعداد نفرستاده ،و قاضی حقوقی درخواست را غیر قابل استماع اعلام کرده ،کارشناس شورازیر بار موضوع نمیره ،هزینه هم سوخت شده ،چکار کنم تا به هزینه ام برسم ،

0
0620160020 8 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )