سلام آیا با وکالت بلاعزل، بدون حق انجام مورد وکالت توسط موکل

پرسش

سلام آیا با وکالت بلاعزل، بدون حق انجام مورد وکالت توسط موکل، آیا مالکیت نیز به وکیل منتقل می شود؟ مثلا اگر طلبکارانی از وکیل وجود داشته باشند می توانند اموال مورد وکالت را برای رفع طلبشان مدعی شوند؟ در مورد موکل چظور؟

0
mrasd 3 هفته 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse