سلام .آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دول

پرسش

سلام .آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و استمهال مربوط می شوند؟

 

0
سعید 4 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse