سلام اپارتمان ما۳واحدمیباشدوطبق سندثبتی وصورتمجلس تفکیکی پشت

پرسش

سلام اپارتمان ما۳واحدمیباشدوطبق سندثبتی وصورتمجلس تفکیکی پشت بام مشا هستش وطبقه ۳ادعامیکندپشت بام برای ایشان است و میگه توفروشنامه وی نوشته پشت بام دراختیارطبقه سوم امادرسندنوشته پشت بام مشاماشکایت کردیم ازبازپرس دستورقضایی دادبه کلانتری که طرف احضارکنن ومامورکلانتری تعهدکتبی دادکه درب پشت بام قفل نکندماموراومدصورتجلسه کردوبعدازرفتن ماموردوباره درب پشت بام راقفل کردودردستورقضایی هم نوشت بازمجددادرب قفل کردطبق تبصره ماده ۶۹۰برخورد خواهدشدحال سوالم اینجاست ایاپشت بام که توسندثبتی مشاهستش نمیتوانددرب قفل کندوزمانی که سندثبتی هستش ایافروشنامهارزش دارد ومن باید چه کاری انجام بدم

0
محمد 2 سال 153 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )