سلام.اگر بابت مهریه توقیف اموال گرفتن و ان اموال توقیفی بدهی

پرسش

سلام.اگر بابت مهریه توقیف اموال گرفتن و ان اموال توقیفی بدهی به غیر باشد حکمش چیست.اموال ضبط میشود یا به طلبکار اموال داده میشود

0
بهنام 4 ماه 38 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse