سلام اگر متوفی حدود 20 سال باشد که فوت کرده ولی اقدامی برای

پرسش

سلام اگر متوفی حدود 20 سال باشد که فوت کرده ولی اقدامی برای انحصار ورثه صورت نگرفته باشد آیا برای این مدت که انحصار ورثه نشده باید مالیاتی پرداخت شود؟

0
حسینی 2 سال 183 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )