سلام اگه شاکی( مامور پلیس راه ) شکایتی برای ضرب بلااثر داشت

پرسش

سلام اگه شاکی( مامور پلیس راه ) شکایتی برای ضرب بلااثر داشته باشه و یک شاهد از همکارانش را معرفی کنه راه کار مقابله حقوقی چیه ؟

0
رضا 3 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse