سلام ایا ارای دادگاهها ودادنامه صادره ازسوی قضات سندرسمی است

پرسش

سلام ایا ارای دادگاهها ودادنامه صادره ازسوی قضات سندرسمی است یاعادی؟

اوراق صادرازدفاتردادگاهها نیز سندرسمی است یاعادی؟لطفا مستندا ارسال فرمایید ممنون ازلطفتان

0
Hadi 2 سال 166 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )