سلام…با توجه به اینکه همسرم هیچ مال و اموالی به نام خود ند

پرسش

سلام…با توجه به اینکه همسرم هیچ مال و اموالی به نام خود ندارد و تنها چیزی که به نام اوست حق بیمه ای است که به سازمان تامین اجتماعی می پردازد…آیا میتوانم این حق بیمه های پرداخت شده را به عنوان بخشی از مهریه توقیف کنم

0
tootia 4 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse