سلام برادرم و همسرش چهار سال فبل جدا شدند. حصانت فرزند پسر با برادرم بوده و اسناد ان موجوده. حال برادرم فوت کرده اند، حصانت پسر سیزده ساله شان با کیست؟

پرسش

سلام برادرم و همسرش چهار سال فبل جدا شدند. حصانت فرزند پسر با برادرم بوده و اسناد ان موجوده. حال برادرم فوت کرده اند، حصانت پسر سیزده ساله شان با کیست؟

0
الهام ب 10 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )