سلام خسته نباشید آیا به صرف داشتن عکسهای تلگرام یه فرد با

پرسش

سلام خسته نباشید

آیا به صرف داشتن عکسهای تلگرام یه فرد با مشروبات الکلی میتوان از او به دلیل استفاده از شرب خمر شکایت نمود؟

0
Mel 3 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse